De Mens

K

• Jung verleden

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) werd door de wetenschap afgeschilderd als fantast en mysticus. In het rechtsysteem wordt zijjn visie wel serieus genomen. Zijn visie op de mens zien we terug in de Universele Verklaring van de rechten van de mens. 

K

• UVRM verleden/heden

Op 10 december 1948 is deze Universele Verklaring van de rechten van de mens vastgelegd door de Verenigde Naties. Een verklaring waarin we de mens omschrijven als de mens ‘die begiftigd met verstand en geweten’ op de wereld komt.  3 jaar na het einde van de WOII. Met als doel het voorkomen van een WOIII. Met als doel alle mensen dezelfde rechten te geven. Het recht op bestaan.

K

• Het rechtssysteem

In het Nederlandse Rechtssysteem, handelen we vanuit de rechten die beschreven staan in de Nederlandse Grondwet.

Rechten van de mens

De Rechten van ‘de mens’ hebben we in 1948 vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

Rechten die we hebben opgesteld voor ‘alle mensen die begiftigd met verstand en geweten’ op de wereld komen.

Rechten die we gebruiken voor ‘alle mensen die begiftigd met verstand en zonder het geweten’ op de wereld komen.

Mensen van elke aard, van elk ras, elke cultuur, elke kleur, mannen, vrouwen, kinderen, interseksen.

Kim Boom -mens met verstand en geweten

Mijn Visie

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de rechten van de mens vastgelegd door de Verenigde Naties. 3 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Met als doel:

 • het voorkomen van een Derde Wereldoorlog.
 • alle mensen dezelfde rechten te geven.
 • alle mensen het recht op bestaan geven.
 • de mensheid beschermen

In de Universele Verklaring van de rechten van de mens wordt de mens gedefinieerd als ‘de mens begiftigd met verstand en geweten ‘. In de oorspronkelijke Engelse versie noemen we de mens ‘human being’. Mens aan het zijn, of mens in wording.

In de 30 artikelen van de Verklaring van de rechten van de mens wordt ‘de mens’ ook wel aangeduid met:

 • iemand
 • niemand
 • allen
 • iedereen

In het rechtssysteem noemen we de mens die als hulpvrager terecht komt: dader, slachtoffer, geestelijk patiënt.

In het zorgsysteem noemen we de mens: patiënten, cliënten.

In het wettelijk erkend:

 • Geestelijk Zorgsysteem
 • Lichamelijk Zorgsysteem
 • Mond Zorgsysteem

In het rechtssysteem en in het Zorgsysteem wordt de aanname gedaan dat alle mensen met verstand en geweten op de wereld komen en dus recht hebben op hulp.

De laatste wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er mensen op de wereld komen met een moreel kompas en mensen zonder een moreel kompas.

De aanwezigheid van een moreel kompas wat essentieel is om te kunnen spreken van een geweten.

Dat zou betekenen dat mensen die niet begiftigd zijn met verstand en geweten vanuit deze Verklaring geen rechten hebben op deze rechten van de mens.

Toch wordt vanuit het rechtssysteem en het zorgsysteem ook de mens zonder moreel kompas rechten toegekend.

Wanneer hij/zij/hen de rechten van hun medemens op alle vlakken overtreden hebben.

Rechten of Plichten?

Als mens begiftigd met verstand en geweten, heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. Als hulpvrager, als hulpverlener.

Zo lees je in artikel 10:

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en
verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging.

Wanneer je als hulpvrager terechtkomt of in het zorgsysteem of in het rechtssysteem, heb jij recht op een onafhankelijke hulpverlener.

Dat betekent dat de hulpverlener niet alleen begiftigd met verstand en geweten op de wereld moet zijn gekomen, maar dat betekent ook dat de hulpverlener vanuit verstand en geweten dient te handelen.

Dan pas is er sprake van een onafhankelijke hulpverlener.

Dat betekent dat de hulpverlener gewetenloosheid in de mens volledig erkend moet hebben. Het verschil kent tussen daders en slachtoffers. Narcisme volledig erkend moet hebben. Zijn eigen trauma’s volledig erkend moet hebben.

Alleen dan kan er sprake van een onafhankelijke hulpverlener.

Mens met verstand, zonder geweten

De mens met verstand, zonder geweten, wordt op jong-volwassen leeftijd vanuit de DSM herkent en erkent als de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en/of de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het zijn de mensen die in het Zorgsysteem terechtkomen via het rechtsysteem omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de rechten van zijn medemens.

Het zijn de mensen die hebben geleerd hoe je vanuit geest en broederschap met elkaar horen om te gaan.

Het zijn die mensen die van nature het moreel kompas missen.

Het zijn die mensen die we in de rechten van de mens duiden met ‘niemand’.

Mens begiftigd met verstand met geweten

De mens begiftigd met verstand en geweten is het menselijk individu wat behoort tot de HSP met een moreel kompas.

Het is het menselijk individu wat het in dit leven geweten gaat hebben.

Het zijn die mensen voor wie het vanzelfsprekend is dat je vanuit geest en broederschap met elkaar omgaat.

Het zijn die mensen die in het zorgsysteem terecht komen als mensen die lijden aan hun geweten. Mensen die psychisch lijden.

Het zijn die mensen die zich herkennen in de HSP met een moreel kompas.

Mens met verstand en geweten

De mens met verstand en geweten is de mens die gewetenloosheid in de mens en de mensheid volledig heeft erkend. De mens die kwaadaardig narcisme volledig heeft erkend. De mens die goedaardig narcisme volledig heeft erkend. De mens die het onderscheid kent tussen daadwerkelijks daders en daadwerkelijke slachtoffers. Het is de mens die het trauma van narcistische mishandeling volledig heeft erkend en geheeld. Het is de mens die handelt vanuit verstand en geweten.

Het is de mens die handelt vanuit constructief narcisme voor de mensheid en voor zichzelf.

Hoe goed ken jij jouw rechten als mens?

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This