Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en mij: Kim Boom. In de Algemene Voorwaarden staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op mijn diensten, met inbegrip van jouw rechten en verantwoordelijkheden wanneer je besluit om gebruik te maken van mijn diensten. Ik nodig je dan ook uit om de Algemene Voorwaarden goed en aandachtig door te lezen.

Doel is om de volledige procesgang en kwaliteit openlijk weer te geven. Dit document is samengesteld door Kim Boom. Bij aanvang van een coachtraject, zelfhulp studie, training, community of spreken worden de Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Bij het uitbrengen van offertes, facturen en de uitvoering van opdrachten en voor de deelnemers van de genoemde diensten hanteert Kim Boom deze algemene voorwaarden.

Ik wil je ook graag wijzen op mijn Privacy Policy. Ik heb namelijk bepaalde persoonsgegevens nodig om je te informeren over mijn producten en diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je mijn gratis product download of het contactformulier invult. Andere persoonsgegevens zijn indirect bijvoorbeeld door de interactie met mijn diensten. Een voorbeeld hiervan zijn cookies. Ik kan hierdoor mijn producten verbeteren.

Disclaimer: Mijn website, producten en coaching vanuit mijn ervaringsdeskundigheid op gebied van onderwerpen zoals HSP, narcisme, psychopathie, spiritualiteit, trauma en de mensheid zijn van informatieve aard en vormen op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-) advies. De inhoud is met veel zorg samengesteld. Desondanks biedt dit niet de garantie, dat deze informatie, zoals op de website beschreven is, volledig of juist is. Kim Boom, noch de webmaster, en de Hostprovider zijn niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden en eventueel misbruik van informatie, producten en/of links op deze website. De verantwoordelijkheid voor de acties van de lezer, mogelijk naar aanleiding van het lezen van de informatie op deze website ligt volledig bij de lezer.

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 4. Het aanbod

Artikel 5. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Herroepingsrecht

Artikel 7. De prijs

Artikel 8. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Artikel 9. Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door Opdrachtgever

Artikel 10. Geheimhouding

Artikel 11. Overmacht en opschorting

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Artikel 13. Annulering

Artikel 14. Beëindiging

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 16. Rechten en plichten opdrachtnemer

Artikel 17. Rechten en plichten opdrachtgever of deelnemer

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 19. Vragen en klachten

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden versta ik onder:

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject dat aangeboden wordt door Opdrachtgever op het gebied van coaching en training zowel online als offline en/of bij het aankopen van documentatie zoals zelfhulp studies of boeken en testen.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door Opdrachtnemer uitsluitend aan de Opdrachtgever op locatie worden aangeboden.

Opdrachtnemer:  De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en training zowel online als offline dan wel daartoe een offerte aanvraagt of bestelling plaatst.

Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.

Overeenkomst: De overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt door bevestiging van Opdrachtnemer na Inschrijving of mondelinge overeenkomst.

Sessies en Studies: alle door Opdrachtnemer verzorgde zelfhulp stappenplannen of cursussen, waaronder ook trainingen, workshops, testen en online leren.

Artikel 2. Identiteit van de Opdrachtnemer

Kimboom.nl

Botenlaan 42

5652 CA Eindhoven

06-15605655

E-mail adres                         info@kimboom.nl

Website                                 https://kimboom.nl

KvK nummer                       17250540

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 3. Door het aangaan van een overeenkomstverklaart de Opdrachtgever zich akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer stelt zoveel mogelijk voorwaarden om veiligheid en vertrouwen te garanderen. Elke cliënt of Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever of deelnemer mogelijk te maken. Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of door schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging dan wel aanmelding via een website of mondeling.
 2. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In geval van onvoldoende inschrijvingen behoudt Opdrachtnemer het recht een sessie of training te annuleren dan wel om groepen samen te voegen. Indien Opdrachtnemer voornemens is over te gaan tot annulering of samenvoeging, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever en/of Deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtnemer zal door hem te verrichten diensten, coaching en trainingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 7. In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met de Opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 8. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijg om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 9. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 10. Opdrachtgever kan overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke, termijn vaststellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De Opdrachtgever heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen, na ontvangst van het inschrijfformulier of opdrachtbevestiging.

 

Artikel 7. De prijs

 

 1. De diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief btw en worden in euro’s vermeld.
 2. De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen voor de opdracht staan in de offertes aangegeven. De tarieven en/of kostenramingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten. BTW en andere opdrachtgebonden kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, kunnen op redelijke wijze worden doorberekend.

 

Artikel 8. Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de Opdrachtgever of Deelnemers is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals documenten, gidsen, readers, brochures, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij Opdrachtnemer.
 2. Alle bij de Overeenkomst horende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de coaching en training komen toe aan Opdrachtnemer en zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit bv lesmateriaal of blogs die Opdrachtnemer heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals Word/PDF documenten, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software, online testen e.d. zijn eigendom van Opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen Opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 4. Opdrachtgever en/of Deelnemers verkrijgen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal.
 5. Opdrachtgever en/of Deelnemers dienen steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan zijn de Opdrachtgever en/of Deelnemers verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd schriftelijke reviews van Opdrachtgever en/of Deelnemers voor promotiedoeleinden te gebruiken zoals op de website voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever en/of Deelnemers wordt geopenbaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer informeert te allen tijde hierover de Opdrachtgever en/of Deelnemers.
 7. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven ter beschikking gestelde werkboeken, brochures, opleiding-, trainingsmaterialen, powerpoint sheets, handboeken, stencils, manuals, flowcharts, opnames en welke andere in de opleiding gebruikte (schriftelijke)materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Opdrachtnemer, tenzij een ander auteursrechthebbende op het materiaal is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever en/of Deelenemers geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, dan wel gebruikt voor eigen training, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
 8. Eigen Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor uitvoering van de Opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
 9. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemers niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke training of coaching te ontwikkelen of te geven op basis van de door Opdrachtnemer verzorgde coaching of training, ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij Opdrachtnemer daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 9. Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door Opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van een Dienst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig en alle correcte documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft. Dit geldt tevens voor de terbeschikkingstelling en het informeren van Deelnemers en medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden of training eventueel betrokken zullen zijn.
 2. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met een goed werkende internetaansluiting of WIFI verbinding.
 3. De Opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de Opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
 4. De Opdrachtgever zal Deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van training of coaching als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
 5. Mochten deze bovengenoemde zaken onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen in het overeenkomstige Artikel Overmacht.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen -ook na beëindiging van de Overeenkomst- geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een Opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemers plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 11. Overmacht en opschorting

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Opdracht te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
 2. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is Opdrachtnemer verplicht de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de training, coaching of opdracht voort te zetten en te voltooien of de opleiding of opdracht op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever na het afsluiten van een Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of overmacht, bijvoorbeeld als Opdrachtgever en/of Deelnemer tijdens een training of coachtraject zelf besluit om te stoppen.
 4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 4 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever of Deelnemer toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het in rekening brengen van de geleden schade, daaronder begrepen kosten, tijd, direct of indirect ontstaan.
 6. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Opdrachtnemer het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 7. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 8. Indien het niet mogelijk is de training of coaching voort te zetten of te voltooien, kunnen beide partijen de Overeenkomst ontbinden. Opdrachtnemer kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende.

 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

 1. Voor alle Diensten/Opdrachten geldt een betalingsverplichting voor aanvang van de Dienst/Opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders vermeldt of afgesproken), op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Opdrachtgever dient het volledige bedrag van de Dienst/Opdracht in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen of een uitzondering is gemaakt. Voor gespreide betalingen geldt een volledige betalingsverplichting. In geval van een inschrijving in de periode vlak vooraf aan een Dienst/Opdracht dient de factuur vóór aanvang van de Dienst/Opdracht te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Restitutie is uitsluitend mogelijk voor trainingen en opleidingen welke nog niet zijn aangevangen. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan een Dienst/Opdracht te annuleren per (aangetekend) verzonden brief of per mail door Opdrachtnemer bevestigd, binnen 14 werkdagen na aanmelding via inschrijfformulier of opdrachtovereenkomst. Bij aanvang Dienst/Opdracht is geen restitutie meer mogelijk.
 4. Er is sprake van wanbetaling indien Opdrachtgever de facturen niet binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op betalingsherinneringen dan wel aanmaningen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen.
 5. Betaling intake trainingen voor bedrijven en organisaties dient de betalingsverplichting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. De daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Annulering

De wet regelt dat consumenten 14 dagen bedenktijd hebben om een geboekte training, opleiding of traject kosteloos te annuleren. Na deze 14 dagen is er geen restitutie meer mogelijk. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake een (groeps-)traject met een vastgelegde startdatum geldt -na afloop van het herroepingsrecht- de volgende annuleringsregeling als consumentenrecht:

 

 1. Annulering voordat de Dienst is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel via de mail;
 2. Bij annulering voor aanvang van de Dienst is de Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd, dit betekent de volledige overeengekomen prijs. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht/recht van ontbinding), is geen financiële restitutie meer mogelijk.
 3. Indien aanwezig is er wel de mogelijkheid om de training digitaal te volgenen deel te nemen in de digitale community.
 4. Het traject kan ook overgedragen worden aan een ander persoon, voordat de Dienst/Opdracht is aangevangen.
 5. Bij online programma’s geldt geen annulering na herroepingsrecht dan wel restitutie. Eenmaal aangeschaft kun je online programma’s niet meer annuleren. Dit komt omdat je direct na betaling toegang krijgt tot de inhoud.

 

Artikel 14. Beëindiging

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, gevaarlijk is, of schade kan toebrengen of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, of bewind-, onder curatele stelling van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
 5. Als Opdrachtgever gedurende de Dienst/Opdracht stopt met de Dienst/Opdracht, vindt geen restitutie plaats. Er kan alleen binnen 14 dagen na een ondertekend inschrijfformulier gebruik worden gemaakt van herroepingsrecht en de annuleringsmogelijkheden zoals benoemd in artikelen 6 en 13.
 6. In geval van opzegging van een gedeelte van een Dienst/Opdracht door de Opdrachtgever blijft Opdrachtgever het volledige lesgeld voor de Dienst/Opdracht verschuldigd, ook als men in termijnen betaald.
 7. In geval van verhindering of niet deelneming of overmacht van de Opdrachtgever en/of Deelnemer aan een Dienst/Opdracht blijft Opdrachtgever het volledige lesgeld verschuldigd.
 8. In geval van ernstige overmacht of omstandigheden van Opdrachtgever en/of Deelnemers kan in overleg met Opdrachtnemer op een later tijdstip de opleiding gevolgd worden tegen betaling van € 250,- ex btw voor inschrijf-/ administratiekosten.
 9. In geval een Opdracht en/of Deelnemer niet in staat is bij een Dienst/Opdracht aanwezig te zijn, kan met toestemming van Opdrachtnemer een vervanger de plek innemen, mits de vervanger voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Dienst/Opdracht. In verband met administratiekosten kan Opdrachtnemer € 200,- in rekening brengen wanneer vervanging kort voor de aanvang van de Dienst/Opdracht plaatsvindt.
 10. Indien de Dienst/Opdracht is begonnen is vervanging alleen mogelijk in het begin van de Dienst/Opdracht.
 11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Dienst/Opdracht te annuleren in het geval dat een Dienst/Opdracht minder dan het minimum aantal Inschrijvingen krijgt.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het toepassen van de aangereikte tools in vormen zoals kennis door tekst en gesprekken, alsmede documenten zoals boeken en zelfhulp trajecten of studies van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer is volledig voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens of na de gevolgde training of coaching of aanschaf van een product. De Opdrachtgever en/of Deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.
 2. De Opdrachtgever is op de hoogte dat training, coaching of aanschaf van een product bedoeld zijn voor mensen die een training willen volgen waarbij ze nieuwe inzichten kunnen opdoen.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever na de training, coaching of aanschaf van een product met de opgedane kennis doet.
 6. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld indien hij/zij de inhoud van de lesstof aan derden overhandigd of voor eigen business gebruikt, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever is verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolgen van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 10. Wanneer Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de Opdracht betreft.

 

Artikel 16. Rechten en plichten Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de Overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever en/of Deelnemer aan een training of workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien Opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn -maar niet uitsluitend-: agressiviteit, psychiatrische diagnose niet benoemd of deviant gedrag van deelnemer.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd gegevens van Opdrachtgever en/of Deelnemer, na toestemming te gebruiken voor de toezending van documentatie materiaal zoals de nieuwsbrief, e-mail of appberichten, informatie over Diensten of andere informatie. Opdrachtgever en/of Deelnemer kan zich op elk moment schriftelijk afmelden van iedere mailing.

 

Artikel 17. Rechten en plichten opdrachtgever of deelnemer

 1. Opdrachtgever en/of Deelnemer dient op alle afgesproken data zoals coachingsdagen aanwezig te zijn.
 2. Opdrachtgever en/of Deelnemer moet zich minimaal 24 uur van te voren afmelden of er moet sprake zijn van overmacht. Afmelden kan uitsluitend schriftelijk via een app of e-mail.
 3. Opdrachtgever en/of Deelnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van benodigde gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag Opdrachtnemer deze kosten verhalen op Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven.
 5. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten, dat wil zeggen geen fysieke agressie of ernstige intimidatie.
 6. Indien een Opdrachtgever of Deelnemer zich niet aan de eisen houdt, kan de toegang tot de Dienst/Opdracht geweigerd worden.
 7. Wijzigingen van reeds geplande sessies of afspraken tijdens een traject voor individuele coaching kunnen kosteloos geschieden tot 48 uur voor aanvang van de afgesproken tijd.
 8. Bij wijziging korter dan 24 uur voorafgaand aan de sessie of bij afwezigheid zonder afmelding wordt 100% van het bedrag voor deze sessie in rekening gebracht.
 9. Voor groepscoaching is wijziging tot 4 weken voor aanvang kosteloos, tot 2 weken wordt 50% in rekening gebracht en 1 week of korter wordt 100% in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen.
 11. Copyright van alle door Opdrachtnemer gebruikt materiaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het materiaal.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Opdrachtnemer kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe Algemene Voorwaarden geschiedt door publicatie op de website https://kimboom.nl.

 

Artikel 19. Vragen en klachten

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan Opdrachtgevers of Deelnemers worden geleverd.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tot opdracht.
 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Dienst/Opdracht worden door Opdrachtgever (mits mogelijk en met uitzondering van gezondheidsproblemen, regionale crisissen of natuurrampen) beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Opdrachtgever beantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie voorstel.
 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden.
 1. Klachten worden in dialoog opgelost. Indien de klacht niet in dialoog kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 18.
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This